Polityka Prywatności i Regulamin Aplikacji / Serwisu MamTaxi.pl do zamawiania taksówek.

Przejdź do treści dokumentu

Polityka Prywatności i Regulamin Aplikacji i serwisu MamTaxi.pl do zamawiania taksówek.


Definicje


Terminy pisane w Polityce Prywatności / Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie:

Aplikacja - dystrybuowany przez Administratora na zlecenie Korporacji program komputerowy, przeznaczony do instalacji na urządzeniu mobilnym, unikalny dla każdej Korporacji z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie, za pośrednictwem którego Korporacja świadczy Przewóz Osób, zwany także aplikacją mobilną.

Widget - usługa elektroniczna udostępniona w systemie, umożliwiająca Użytkownikowi uprawnionego Konta składania Zleceń z poziomu Serwisu.

Grupa - zbiór Kont Użytkowników zrzeszonych w ramach jednego zespołu Kont przez właściciela określonego Kontekstu, o różnych uprawnieniach nadawanych przez właściciela Kontekstu i zarządzanych w ramach tożsamej jednostki.

Kierowca - kierowca w rozumieniu art. 2 pkt 21 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), uprawniony do poruszania się Taksówką i przyjmowania zamówień na Przewóz Osób.

Zespół - zespół co najmniej dwóch Korporacji, które nawiązały współpracę w zakresie wspólnego obsługiwania Przewozów Osób z określonego terytorium w ramach Aplikacji dostarczanej przez Administratora pod własnym lub cudzym imieniem, ale na własny rachunek, na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.

Klient - Użytkownik, który złożył Zlecenie, które zostało przyjęte przez Podmiot Odpowiedzialny, czym strony zawarły umowę Przewozu Osób, w tym także umowę na rzecz osoby trzeciej – Pasażera.

Kontekst - zakres uprawnień nadanych Kontu danego Użytkownika.

Konto - usługa elektroniczna świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika, dostępna w Serwisie stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika danego Konta, pozwalająca na zarządzanie warunkami i parametrami Umowy.

Korporacja - podmiot zrzeszający Kierowców Taksówek i zarządzający organizacją ruchu tych Kierowców, który nawiązał współpracę z Dostawcą i jest odpowiedzialny za przyjmowanie Zleceń, będący jednocześnie administratorem udostępnionych mu danych osobowych.

Kupony - znaki legitymacyjne uprawniające do otrzymania określonego w nich świadczenia w postaci upustu na określoną liczbę przejazdów lub nieodpłatny przejazd, w formie voucherów, kodów rabatowych, numerów kart stałego klienta lub znaków legitymacyjnych o innych nazwach, honorowanych w danej Korporacji.

Pasażer - każda osoba znajdująca się w Taksówce w ramach danej umowy Przewozu Osób, przy czym Pasażerem nie musi być Klient.

Przejazd - rekord w systemie dostarczanym przez Administratora, obejmujący dane odbytego Przewozu Osób.

Przewóz Osób lub Przewóz - usługa przewozu osób w ramach krajowego transportu drogowego w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.) wykonywana na rzecz Klienta przez Kierowcę, obejmująca przewóz osób z miejsca odbioru do miejsca docelowego, z dowolnie określoną przez Klienta liczbą postojów, a także, na wyraźne życzenie, oczekiwanie na Klienta pod wskazanym adresem.

Rejestracja - zespół czynności dokonywanych w Serwisie w celu utworzenia Konta i uzyskania statusu Użytkownika, prowadzących do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; Rejestracja może być także dokonana poprzez Aplikację dostarczaną przez Administratora, zgodnie z procedurą opisaną niżej.

RT3000 - zewnętrzny system zarządzania przewozem osób (program komputerowy) dostarczany przez Administratora, którego zadaniem jest kierowanie ruchem Taksówek, a także obsługa Zleceń, subskrybowany przez każdą Korporację; funkcjonalność systemu RT3000 może także zostać zaimplementowana w Serwisie.

Serwis lub MamTaxi - portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem MamTaxi.pl korzystający z zautomatyzowanego systemu rejestracyjnego dostarczanego przez Administratora, służący do zarządzania kontem użytkownika powiązanym z Aplikacjami dostarczanymi przez Administratora, w szczególności odbytymi przejazdami Taksówkami, jak również zaopatrzony w systemem zarządzania zrzeszonymi Taksówkami przez Korporację oraz formularz zamawiania przewozów osób, o ograniczonej widoczności dla użytkowników, uzależnionej od nadanej im kategorii.

Taksówka - taksówka w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), kierowana przez Kierowcę.

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Administratorem a Użytkownikiem.

Umowa Korporacyjna - umowa o świadczenie usług Przewozu Osób i towarzyszących zawarta między Użytkownikiem a Korporacją, o parametrach uzgodnionych przez jej strony, umożliwiająca rozliczenie bezgotówkowe z odroczonymi terminami płatności oraz cykliczne, zautomatyzowane wystawianie dokumentów księgowych; opłata za każdy Przewóz jest ustalana na podstawie cennika Korporacji zintegrowanego w systemie RT3000 lub MamTaxi.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną nieodpłatnie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu oraz zautomatyzowanego systemu rezerwacyjnego, umożliwiające Użytkownikowi zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz umowy o świadczenie usług na odległość.

Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub ukończone 13 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała prawidłowej Rejestracji i tym samym zawarła z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zlecenie - pojedyncze zamówienie przez Klienta usługi Przewozu Osób, złożone za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie, potwierdzone przez Podmiot Odpowiedzialny.


§ 1 Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestniczenia w serwisie „MamTaxi” dostępnym pod adresem internetowym MamTaxi.pl (zwanym dalej „Serwisem”) oraz innych serwisów należących bezpośrednio do Administratora lub pochodzących z domeny MamTaxi.pl w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Administratorem Serwisu jest Roman Ganski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Infonet Roman Ganski, przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, NIP: 583-107-03-07, REGON: 191007650, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Administratorem Serwisu jest Marcin Borecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Borecki (zwany dalej "CloudExpert.pl"), przy ul. 3 Maja 13/8, 42-700 Lubliniec, NIP: 575-184-10-91, REGON: 241969639, zwany dalej „Administratorem”.
 4. Autorskie prawa majątkowe do Serwisu, w zakresie, w jakim nie obejmują przedmiotów własności intelektualnej podmiotów trzecich, w tym powszechnie dostępnych, wskazanych w art. 33 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880) należą w całości do Administratora.
 5. Informacje dostępne w Serwisie i Widgecie, dotyczące Taksówek danej Korporacji stanowią bazę danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).
 6. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia obsługi Serwisu, tj. tworzenia Kont Użytkowników za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu rejestracyjnego Serwisu i obsługi zakresu udostępnionych dla poszczególnych Kont funkcjonalności.
 7. Serwis jest przeznaczony do korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez 24 godziny na dobę. Administrator podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu przez wszystkie dni w roku, jednakże zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu.
 8. Korzystanie z Serwisu w podstawowym zakresie (Kontekst prywatny i firmowy) jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika. Kontekst korporacyjny podlega dodatkowym, odrębnym opłatom na rzecz Administratora. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie / Polityce Prywatności. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych poprzez Serwis ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych. W powyższym zakresie Administrator odbiera od Użytkowników zgodę.
 9. Z uwagi na stały rozwój usług, Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji, usług lub usunięcie istniejących, bez konieczności zmiany Regulaminu / Polityki Prywatności, chyba zakres zmian będzie uzasadniał wdrożenie nowej wersji dokumentu.
 10. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu jak również za pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie, w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Użytkownika.
 11. Niniejszy Regulamin / Polityka Prywatności opisuje pełną funkcjonalność Serwisu, która może nie być dostępna dla każdego Użytkownika, z uwagi na nadane jego Kontu uprawnienia. Z tytułu braku możliwości skorzystania ze wszystkich funkcji Serwisu Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia.

§ 2 Warunki korzystania z Usług świadczonych przez Serwis


 1. W celu korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie urządzeniem końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Serwisu, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu, które powinien spełniać Użytkownik to:
  1. urządzenie końcowe podłączone do sieci Internet, spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca poprawne wyświetlanie treści Serwisu – m.in. Opera, Firefox, Edge, Safari, Chrome w wersji nie starszej niż 2 lata od daty oficjalnej premiery.
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) lub
  4. aktywny numer w polskiej ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, jest zawarcie z Administratorem w dowolny sposób, także dorozumiany, Umowy. Umowa jest zawarta z chwilą dokonania prawidłowej i wiążącej Rejestracji poprzez podanie numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail Użytkownika. Użytkownik może także podać fakultatywnie, dodatkowe dane: adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, jeśli nie zostały podane, hasło, imię, nazwisko i miasto zamieszkania.
 4. Warunkiem skorzystania z Przewozu Osób, także za pośrednictwem Aplikacji dostarczanej przez Administratora, jest podanie przez Użytkownika numeru telefonu.
 5. Rejestracja może zostać także wyjątkowo dokonana poprzez utworzenie Konta w jednej z Aplikacji Korporacji udostępnianych przez Administratora za pośrednictwem Google Play na platformie Android, AppStore na platformie iOS lub Windows Store na platformie Windows Phone (Windows 10 Mobile lub Windows Phone 8), a także za pomocą portalu społecznościowego Facebook, poprzez skojarzenie konta posiadanego w tym portalu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia obligatoryjnej zgody związania się postanowieniami Regulaminu / Polityki Prywatności oraz fakultatywnej zgody na przesyłanie informacji handlowych.
 7. Logowanie do Konta, w zależności od podanych przez Użytkownika danych w Serwisie, następuje poprzez (i) podanie w Serwisie numeru telefonu komórkowego na jaki została dokonana Rejestracja oraz jednorazowego tokenu logującego, który zostanie przesłany do Użytkownika w wiadomości SMS przez Administratora na zarejestrowany numer telefonu, (ii) podanie adresu e-mail i hasła zdefiniowanego przez Użytkownika lub (iii) za pomocą konta w portalu społecznościowym Facebook.
 8. Administrator ma prawo weryfikacji prawdziwości danych podanych w formularzach, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości zastrzega sobie prawo do nie zawarcia Umowy lub jej natychmiastowego rozwiązania.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji, składania Zlecenia i korzystania z Serwisu. Bezwzględnie zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
 10. Użytkownik może dokonać natychmiastowego rozwiązania Umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: marcin@mamtaxi.pl z oświadczeniem woli usunięcia Konta i zaprzestanie korzystania z Serwisu. Po opuszczeniu Serwisu Użytkownik powinien usunąć przechowywane na swoim urządzeniu końcowym pliki cookies, utworzone przez Serwis i wyczyścić cache przeglądarki.
 11. Rozwiązanie Umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych w prawnie uzasadnionym celu, przez jaki rozumie się marketing usług własnych Administratora lub przesyłania informacji handlowych za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez Administratora, jeżeli Użytkownik nie cofnął wyrażonej zgody na takie wykorzystywanie danych osobowych.

§ 3 Konto Użytkownika. Konteksty


 1. W ramach Konta Użytkownik może udostępnić Administratorowi następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, płeć, e-mail oraz NIP. Użytkownik ma także możliwość zmiany aktualnie aktywnego Kontekstu.
 2. Administrator udostępnia Użytkownikom następujące Konteksty: prywatny, firmowy (grupowy), korporacyjny.
 3. Konteksty są nadawane przez Administratora lub poprzez zaproszenie od Użytkownika posiadającego uprawnienia w określonym Kontekście. Użytkownik ma możliwość samodzielnego dodania do Konta Kontekstu firmowego (grupowego). Użytkownik może dowolnie przełączać aktualnie aktywne Konteksty z poziomu Konta.
 4. Każdy Użytkownik, niezależnie od posiadanego Kontekstu, może zawrzeć Umowę Korporacyjną. Zakres uprawnień wynikających z Umowy Korporacyjnej podlega odrębnym ustaleniom jej stron.
 5. Nadanie Użytkownikowi nowych Kontekstów nie wpływa na dotychczas nadane Konteksty, chyba że Użytkownik lub zarządzający Kontekstem podejmą kroki w celu usunięcia danego Kontekstu (w tym także poprzez usunięcie danego Użytkownika z Kontekstu poprzez innego Użytkownika). Póki dana osoba pozostaje Użytkownikiem Serwisu, póty dla jego Konta dostępny jest co najmniej Kontekst prywatny.

§ 4 Kontekst prywatny


 1. Kontekst prywatny jest podstawowym Kontekstem dostępnym dla wszystkich Użytkowników bez dodatkowych wymagań i standardowym zakresem uprawień nadawanym po Rejestracji.
 2. W ramach Kontekstu prywatnego Użytkownik ma możliwość przeglądania ogólnych statystyk, historii swoich Przejazdów, udostępnionych mu Kuponów, dodawania Kuponów do Konta, a także przeglądania zawartych Umów Korporacyjnych, wystawionych mu dokumentów księgowych i wymagalnych opłat, jeżeli wynikają one z zawartej Umowy Korporacyjnej.
 3. Kupony mogą być udostępniane Użytkownikowi przez Korporacje, Kierowców, dowolnego Użytkownika Grupy lub Administratora. Jeśli Użytkownikowi został udostępniony Kupon w formie kodu, Użytkownik, w celu skorzystania z Kuponu, zobowiązany jest do dodania go do swojego Konta przed rozpoczęciem Przewozu.

§ 5 Kontekst firmowy (grupowy)


 1. W ramach Kontekstu firmowego (grupowego), Użytkownik, oprócz funkcjonalności kontekstu prywatnego, zyskuje możliwość stworzenia i zarządzania Grupą współpracowników lub innych osób zrzeszonych przez Użytkownika wedle uznanych przez niego kryteriów (np. rodzina), poprzez podpięcie pod taki Kontekst innych Kont Użytkowników lub zaproszenie do Rejestracji nowych osób poprzez podanie ich adresu e-mail lub numeru telefonu. Wszystkie Konta podpięte do Kontekstu firmowego (grupowego) zyskują także Kontekst firmowy (grupowy), w ramach podmiotu, w którym są zrzeszeni, w określonej przez właściciela Grupy roli.
 2. Zarządzający Grupą ma możliwość przypisania dodawanym Kontom określonych w Serwisie zakresów uprawnień (ról). . Poszczególne role różnią się zakresem uprawnień w danej Grupie. Zakres uprawnień ról jest ustalany przez właściciela Grupy z poziomu Konta w widoku Kontekstu firmowego (grupowego).
 3. Członkowie Grupy mają możliwość przeglądania wszystkich Przejazdów członków tej Grupy w czasie rzeczywistym oraz Przejazdów historycznych.
 4. Zarządzający Grupą może stworzyć lub udostępnić wszystkim lub tylko wybranym członkom Grupy posiadane Vouchery lub Karty do wykorzystania na Przewóz Osób. W zależności od podanych parametrów Voucher może być udostępniony także innym Użytkownikom spoza Grupy i osobom niebędącym Użytkownikami oraz wykorzystany w dowolnym Kontekście a także poza nim.
 5. Zakres uprawnień Członka Grupy wynika z przydzielonej mu roli. Członek Grupy korzysta z funkcjonalności Kontekstu prywatnego i firmowego, i może tworzyć własne grupy w Kontekście prywatnym.

§ 6 Kontekst korporacyjny


 1. Kontekst korporacyjny może być nadany Użytkownikowi jedynie przez Administratora lub poprzez Rejestrację Korporacji w MamTaxi, o ile taka możliwość zostanie udostępniona w Serwisie.
 2. Po nadaniu określonemu Kontu uprawnień z Kontekstu korporacyjnego, jego Użytkownik zyskuje, poza uprawnieniami Kontekstu prywatnego i firmowego, możliwość zarządzania Kierowcami i Taksówkami zrzeszonymi w Korporacji, w tym zmiany danych przypisanych do poszczególnych rekordów, podgląd wszystkich Przejazdów Kierowców i Taksówek w ujęciu historycznym i w czasie rzeczywistym, możliwość tworzenia Klanów, inicjowania zawierania Umów Korporacyjnych, wraz z możliwością określania i parametrów, podgląd dokumentów księgowych wystawionych innym podmiotom, a także statusu ich wymagalności i zaspokojenia, możliwość definiowania opłat stałych (naliczanych cyklicznie) oraz przypisywania opłat stałych i jednorazowych Kierowcom, a także generowania Widgetów dla wybranych podmiotów.
 3. Zarządzający Kontem z Kontekstem Korporacyjnym („Właściciel Korporacji”) może dowolnie dodawać, modyfikować i usuwać zrzeszone w ramach zarządzanej przez niego Korporacji Taksówki i Kierowców w zakładce Obsługa Kursów dostępnej z poziomu Konta lub w systemie RT3000, co zostanie zsynchronizowane w Serwisie.
 4. Właściciel Korporacji ma możliwość przypisania dodawanym Kontom określonych w Serwisie zakresów uprawnień (ról). Poszczególne role różnią się zakresem uprawnień w danej Grupie. Zakres uprawnień ról jest ustalany przez właściciela Grupy z poziomu Konta w widoku Kontekstu korporacyjnego.
 5. Serwis dokonuje automatycznego importu danych o Kierowcach i Taksówkach Korporacji z zewnętrznego systemu zarządzania RT3000, dostarczanego przez Administratora, o ile Korporacja z niego korzysta. W przypadku niekorzystania z RT3000 Korporacja dokonuje samodzielnego edycji rekordów dotyczących Kierowców i Taksówek w MamTaxi. Każdemu Kierowcy jest nadawany unikalny numer identyfikacyjny („UID”). Każdy UID widoczny dla Właściciela Korporacji można połączyć z posiadanym przez Kierowcę Kontem Użytkownika. Wszyscy Kierowcy danej Korporacji wchodzą w skład Grupy zarządzanej przez Właściciela Korporacji. Minimalne dane Kierowcy widoczne w Serwisie to UID oraz numer taksówki obsługiwanej przez niego Taksówki.
 6. Właściciel Korporacji może dokonać skojarzenia UID z konkretnym Kierowcą poprzez podpięcie pod UID Konta Użytkownika lub zaproszenie do Rejestracji nowej osoby, poprzez podanie jej adresu e-mail. Wszystkie Konta skojarzone przez Korporację jako jej Kierowcy zyskują także Kontekst korporacyjny w ramach tej Korporacji, w określonej przez właściciela Grupy roli.
 7. Właściciel Korporacji może także dowolnie modyfikować informacje o Taksówkach obsługiwanych przez Kierowców danej Korporacji. Informacje te obejmują markę i model pojazdu, numer rejestracyjny, numer Taksówki oraz numer telefonu przypisany do danej Taksówki.
 8. W podglądzie Przejazdów Właścicielowi Korporacji udostępnione są następujące informacje: dane klienta (e-mail lub imię i nazwisko i numer telefonu Klienta), dane Kierowcy i Taksówki, informacje nt. trasy, daty i dokładnego czasu złożenia Zlecenia, jego zaakceptowania, przejazdu pod wskazany w Zleceniu adres, oczekiwania na Klienta, przejazdu (kursu) oraz jego zakończenia. Ponadto właściciel Korporacji ma wgląd w numer zamówienia, cenę Przewozu, czy wykorzystano Kupon i jego rodzaj, czas dojazdu, liczbę pasażerów, zastosowaną formę płatności i informacje nt. dodatkowego bagażu, przewożonych zwierząt, języka, treść wiadomości dla Kierowcy, kanał, za pośrednictwem którego Zlecenie zostało złożone i oceny wystawione Kierowcy przez Klienta.
 9. W celu dodania Umowy Korporacyjnej, Właściciel Korporacji zobowiązany jest do określenia Użytkownika związanego Umową (spośród istniejących Kont lub poprzez zaproszenie wysłane na adres e-mail lub numer telefonu), określenia Kontekstu Użytkownika, w jakim ma być zawarta, pełnych danych adresowych Użytkownika oraz warunków umowy, tj. daty wejścia w życie, czasu trwania, okresu rozliczeniowego, po którym wystawiany jest dokument księgowy oraz fakultatywnych opłat stałych dodanych do Umowy Korporacyjnej. Umowa jest wiążąca pod warunkiem jej zaakceptowania przez drugą stronę.
 10. Właściciel Korporacji może także zainicjować utworzenie Zespołu poprzez zaproszenie do współkorzystania z Aplikacji lub Widgetu. W tym celu winien wybrać co najmniej jedną inną Korporację zrzeszoną w Serwisie. Następnie wybrane w kreatorze Korporacje otrzymają zaproszenie do dołączenia do Zespołu Dołączenie do Zespołu jest możliwe z poziomu Konta zaproszonego Użytkownika z Kontekstem korporacyjnym. Zespół utworzony jest z momentem zaakceptowania zaproszenia przez co najmniej jedną Korporację. Warunki i zasady działalności Korporacji w Zespole określają odrębne umowy.
 11. Właściciel Korporacji może zainicjować także wzajemne honorowanie Kuponów Korporacji w innej Korporacji. W tym celu określa adresata swojego zapytania spośród Korporacji zrzeszonych w Serwisie, okres rozliczeniowy i procentowy udział Korporacji pośredniczącej. Akceptacja honorowania jest możliwa z poziomu Konta zaproszonego Użytkownika z Kontekstem korporacyjnym. Honorowanie jest jednostronne i następuje z chwilą zaakceptowania propozycji przez adresata. W celu ustanowienia wzajemności Korporacja, która była adresatem, winna złożyć zapytanie zwrotne, które jednakże wiąże dopiero z chwilą zaakceptowania. Korporacje wzajemnie honorujące Kupony są traktowane jak Zespół.
 12. Właściciel Korporacji ma możliwość zdefiniowania opłat stałych, o określonej wysokości, które może następnie przyporządkowywać dowolnemu kierowcy Korporacji lub Użytkownikowi związanemu Umową Korporacyjną. Opłaty stałe są naliczane cyklicznie, zgodnie z wybranym okresem rozliczeniowym, niezależnym od okresu rozliczeniowego dla Umowy Korporacyjnej.
 13. Właściciel Korporacji ma także możliwość doliczenia Kierowcom lub Użytkownikom związanym Umową Korporacyjną danej Korporacji opłat dodatkowych, incydentalnych (ad hoc), wedle uznania Właściciela Korporacji i w określonej przez niego wysokości. Opłata taka zostanie doliczona do najbliższego dokumentu księgowego generowanego przez Serwis.

§ 7 Widgety


 1. Właściciele Korporacji mają możliwość wygenerowania w Serwisie Widgetu dla wybranego przez siebie Użytkownika. Wyróżnia się następujące typy Widgetów: online i mobilne oraz call center (o ile zostaną udostępnione przez Administratora). Wybór typu Widgetu należy do Właściciela Korporacji i jest uzależniona od tego, do kogo jest kierowana. Widgety mobilne są tożsame z Aplikacjami i są udostępniane do pobrania na urządzenia mobilne, a zasady i warunki korzystania z nich są określone w odrębnym regulaminie. Administratorami Aplikacji są generujące je Korporacje, Administrator jest jedynie dostawcą narzędzia pozwalającego na zautomatyzowane wygenerowanie Aplikacji.
 2. Poniższe postanowienia odnoszą się do Widgetów online i call center, o ile zostaną udostępnione.
 3. Widget może być udostępniony dowolnemu Użytkownikowi, także z Kontekstem prywatnym lub Grupie. Podmiot, któremu udostępnimy Widget, będzie odpowiedzialny za rozliczenie z Korporacją Przewozów zamówionych przez ten Widget.
 4. Właściciel Korporacji jest zobowiązany do określenia predefiniowanych parametrów obiektu w przestrzeni, w tym jego adresu i współrzędnych, który będzie miejscem wezwania Taksówki w przypadku złożenia Zlecenia za pośrednictwem Widgetu.
 5. Właściciel Korporacji określa także uprawnionych Użytkowników (poprzez ich Konta), którzy będą mieli dostęp do Widgetu i będą mogli składać Zlecenia oraz adres URL Widgetu, pod którym będzie ona dla nich dostępna, a także liczbę dni historii Przejazdów dostępną w Widgecie i akceptowane dla Zleceń składanych tą drogą metody płatności.
 6. Dostęp do Widgetu przez uprawnionych Użytkowników i składanie Zleceń odbywa się przez udostępniony adres URL.
 7. Składając Zlecenie poprzez Widget uprawniony Użytkownik winien podać co najmniej nazwisko osoby, dla której zamawia Przewóz, wybrać miejsce odbioru spośród predefiniowanych możliwości, a także wskazać liczbę Pasażerów oraz termin i czas odbioru.
 8. Na życzenie uprawnionego Użytkownika (Grupy lub Firmy), Widget może być także udostępniony w formie formularza osadzonego na zewnętrznym portalu internetowym w stosunku do Serwisu. Do takiego formularza stosuje się postanowienia Polityki Prywatności / Regulaminu.
 9. Udostępnienia kodu (programu komputerowego) jak i instrukcji osadzania formularza dokonuje Administrator po zgłoszeniu mu takiego zapotrzebowania. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy osadzenia bez podania przyczyny.
 10. Do Zleceń i Przewozów składanych poprzez Widget stosuje się postanowienia poniższe.

§ 8 Kupony


 1. W Serwisie dostępne są następujące Kupony: Vouchery oraz Karty (Stałego) Klienta.
 2. Kupon może być udostępniony pojedynczemu Użytkownikowi lub Grupie. Kupon może być przeznaczony do wykorzystania przez dowolnego Użytkownika lub konkretnego Użytkownika prywatnego albo, odpowiednio, przez dowolnego członka Grupy, konkretnego członka Grupy lub dowolnego Użytkownika niebędącego członkiem Grupy, z upoważnienia tej Grupy.
 3. Kupony mogą być udostępnione w formie pojedynczej lub grupy pojedynczych Kuponów i udostępnionych określonemu podmiotowi.
 4. Kupon może być jednorazowego lub wielokrotnego użytku. Wystawca Kuponu winien określić jego wartość kwotowo lub procentowo (jako upust od ceny Przewozu), termin ważności oraz jego sponsora (podmiot pokrywający związane z nim wydatki). Wystawca Kuponu może także określić limity dziennie i ogólne dotyczące wartości transakcji i ich liczby.
 5. Karta Klienta może zostać wydana jedynie Użytkownikowi, z którym jego wystawca (Korporacja) ma zawartą Umowę Korporacyjną. Serwis dopuszcza możliwość podzielenia wydatków związanych z Kartą Klienta pomiędzy dwa odrębne podmioty (dwóch Użytkowników, w tym Korporację). Karty Klienta odnawiają się z każdym okresem rozliczeniowym Umowy Korporacyjnej w terminie ich ważności. Karty Klienta mogą mieć nieograniczoną wartość, co będzie skutkowało rozliczaniem bezgotówkowym wszelkich Przewozów wykonanych w ramach Karty. Po utworzeniu Kuponu Serwis generuje dla niego unikalny kod, który umożliwia posługiwanie się nim przez uprawnionych Użytkowników. Do Kuponu można także dodać alias, stanowiący jego nazwę własną, którą Użytkownik może się posłużyć zamiast kodu.
 6. Zasady korzystania z Kuponów określają odrębne regulaminy określone przez wystawcę Kuponu oraz Regulamin / Polityka Prywatności aplikacji mobilnej danej Korporacji.
 7. Wartość Kuponu pomniejsza odpowiednio ostateczną cenę Przewozu Osób lub obniża procentowo należną opłatę za Przewóz. Jeżeli w ramach udostępnionego Kuponu Użytkownik jest uprawniony do bezgotówkowych przejazdów, Kierowca lub Korporacja jest uprawniona do sprawdzenia tej okoliczności przed zakończeniem Przewozu, co będzie rozumiane jako wyjście przez Pasażera z Taksówki po rozliczeniu przejazdu. W przypadku negatywnej weryfikacji Użytkownik jest obowiązany do uiszczenia opłaty za Przewóz. Użytkownik może zostać także wstępnie zweryfikowany jako uprawniony, a następnie zobowiązany do uiszczenia części ceny Przewozu, z uwagi na brak możliwości oszacowania ceny Przewozu z góry. W każdym wypadku potrącenie nastąpi do maksymalnej kwoty dostępnej w ramach Kuponu z uwzględnieniem nadanych Kuponowi limitów i stanu ich wykorzystania. Szczegółowe warunki korzystania z Kuponu reguluje jego wystawca.
 8. Karta Klienta może także nie pomniejszać ceny Przewozu, a jej funkcją będzie wyłącznie umożliwienie wprowadzenia między Użytkownikiem a Korporacją odroczonego terminu płatności i rozliczeń bezgotówkowych.
 9. W przypadku, gdy Kupon został udostępniony Użytkownikowi przez osobę trzecią, która zawarła odrębną umowę z Korporacją, Historia z wykorzystaniem takiego Kuponu może być udostępniona takiej osobie, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę.
 10. Postanowienia 9.8-9.9 stosuje się wyłącznie do Przewozów Osób będących następstwem złożenia Zlecenia w dowolnym medium obsługiwanym przez MamTaxi.

§ 9 Przewóz Osób


 1. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się wyłącznie do Przewozów Osób będących następstwem złożenia Zlecenia poprzez dowolne medium obsługiwane przez MamTaxi.
 2. Przewóz Osób jest świadczony wyłącznie przez Kierowcę podległego określonej Korporacji a rola Aplikacji i Widgetu polega wyłącznie na pośrednictwie w przekazywaniu Zleceń do systemu RT3000 lub MamTaxi. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, że Przewóz Osób może być świadczony przez Korporację niebędącą administratorem Aplikacji i Widgetu, zrzeszoną w Zespole.
 3. Po złożeniu Zlecenia uprawniony Użytkownik informowany jest za pośrednictwem Aplikacji i Widgetu o Korporacji, której Kierowca został wyznaczony do wykonania Przewozu (która obsłuży jego Zlecenie). Z chwilą przyjęcia Zlecenia Korporacja ta staje się wyłącznie odpowiedzialna za należytą realizację Przewozu Osób oraz za wszelkie roszczenia związane z Przewozem Osób („Podmiot Odpowiedzialny”).
 4. Złożone Zlecenie jest wysyłane za pośrednictwem Aplikacji i Widgetu do administrującej nią Korporacji, świadczącej usługi na danym obszarze, która potwierdza lub odmawia przyjęcia Zlecenia. O potwierdzeniu Zlecenia lub odmowie uprawniony Użytkownik jest informowany za pośrednictwem Aplikacji i Widgetu lub wiadomości tekstowej nadanej pod numer telefonu uprawnionego Użytkownika. Z tytułu odmowy potwierdzenia przyjęcia Zlecenia uprawnionemu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
 5. Klientowi przysługuje prawo do odwołania Zlecenia, w szczególności, gdy Pasażer zrezygnował z Przewozu. W celu potwierdzenia odwołania Zlecenia Podmiot Odpowiedzialny może skontaktować się z Klientem telefonicznie. Czas, w jakim Klientowi przysługuje taka możliwość i ewentualne następstwa są regulowane odrębnymi regulaminami Korporacji.
 6. Umowa Przewozu Osób zostaje zawarta dopiero z chwilą rozpoczęcia Przewozu Pasażera przez Kierowcę. W razie niepojawienia się Pasażera w celu odbycia Przewozu, Kierowca ma prawo odjechać bez żadnych roszczeń ze strony Pasażera lub Klienta. Czas oczekiwania Kierowcy na Pasażera oraz skutki jego niepojawienia się (w tym kary umowne za niepojawienie się, doliczane do najbliższego odbytego Przewozu) określa regulamin Korporacji.
 7. Aplikacja i Widget udostępnia złożone Zlecenie wraz z lokalizacją Klienta lub wskazanym przez niego adresem Korporacji, a ta następnie przekazuje te dane Kierowcom za pomocą wewnętrznego systemu zarządzania ruchem Korporacji. Po uzyskaniu przyjęcia Zlecenia przez Kierowcę danej Korporacji, Aplikacja lub Widget poinformuje Klienta o obecnym położeniu Kierowcy i szacunkowym czasie oczekiwania w ramach technicznych możliwości w danym momencie.
 8. W przypadku wystąpienia kosztów z tytułu transmisji danych w związku z korzystaniem z Aplikacji lub Widgetu, wyłącznie odpowiedzialnym za ich pokrycie pozostaje Klient.
 9. Przewóz Osób co do zasady jest świadczony na rzecz Pasażera niebędącego Klientem. Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Pasażera, chyba że sam jest Pasażerem.
 10. Wszelkie roszczenia, reklamacje lub powiadomienia powinny być zgłaszane przez Pasażera lub Klienta wyłącznie do Korporacji, która przyjęła i wykonała Zlecenie, tj. do Podmiotu Odpowiedzialnego zgodnie z ust. 10.2. powyżej. Do zgłoszeń wskazanych w niniejszym ustępie postanowienia punktu 13 stosuje się odpowiednio.

§ 10 Płatności


 1. Rozliczenie ceny przejazdu w ramach Przewozu Osób następuje:
  1. w formie gotówkowej pomiędzy Pasażerem lub Klientem a Kierowcą lub
  2. w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej, o ile Kierowca dysponuje odpowiednim urządzeniem umożliwiającym takie rozliczenia lub
  3. w formie bezgotówkowej za pomocą Kuponu.
 2. Rozliczenie Przewozu w formie bezgotówkowej można uzyskać aż do zakończenia Przewozu, poprzez podanie kodu/aliasu Kuponu lub numeru karty płatniczej, kodu CVC (CVV), imienia i nazwiska posiadacza karty oraz daty ważności karty płatniczej podczas zamawiania Przewozu przez telefon, Widget, Aplikację, podanie go Kierowcy aż do zakończenia Przewozu lub użycie karty płatniczej lub Kuponu w terminalu płatniczym, o ile jest dostępny w Taksówce. Formy takie jak telefon, Widget, Aplikacja mogą się różni w zależności od Korporacji, która obsługuje kurs z zastrzeżeniem, że nie każda Korporacja będzie dysponować wszystkimi formami powiadamiania i rozliczania.
 3. Rozliczenie ceny Przewozu następuje na podstawie cennika Podmiotu Odpowiedzialnego, według cen z dnia Przewozu Osób lub na podstawie indywidualnie uzgodnionych warunków między Kierowcą, a Pasażerem lub Klientem.
 4. Rozliczenie dokumentów bezgotówkowych wystawionych w Serwisie następuje za pośrednictwem udostępnionego przez Administratora w Serwisie procesora płatności elektronicznych – [•].
 5. Wystawcą dokumentów księgowych generowanych przez Serwis jest podmiot uprawniony, działający na rzecz beneficjenta.
 6. Wystawianie faktur w zamian za Przewozy bezgotówkowe, opłacone Kuponami, odbywa się na zasadach określonych w Umowie Korporacyjnej.
 7. Każdy Użytkownik może także do zakończenia Przewozu złożyć Kierowcy oświadczenie, iż za dany Przewóz należy wystawić dokument księgowy.
 8. Wszelkie płatności należne Korporacjom od Użytkowników, mogą być przekazywane Administratorowi za pośrednictwem Aplikacji przy pomocy zapisanego w Aplikacji środka płatniczego, także na jego subkonto u operatora płatności elektronicznych, są przekazywane powierniczo, a Administrator wydaje je niezwłocznie ich beneficjentom na warunkach określonych w odrębnej umowie. Administratorowi przysługuje prawo potrącenia wszelkich wymagalnych opłat, prowizji i marż należnych Administratorowi od Korporacji ze środków przekazanych przez Użytkowników na rzecz Korporacji za pośrednictwem Administratora bez składania dodatkowego oświadczenia w tym zakresie.

§ 11 Dane osobowe


 1. Z chwilą Rejestracji Użytkownik udostępnia Administratorowi swoje dane osobowe w postaci numeru telefonu, którego podanie jest obowiązkowe. Administrator tworzy dla Użytkownika rekord w wewnętrznie zarządzanej bazie danych lub importuje już istniejący rekord znajdujący się w bazie Korporacji w systemie RT3000.
 2. Z chwilą odbycia Przewozu, Administrator lub inny Podmiot Odpowiedzialny zapisuje w odniesieniu do każdego Klienta szczegółowe dane o tym przejeździe, w szczególności przejechaną trasę i dołącza je do prowadzonej bazy danych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingu usług własnych, a także, w razie wyrażenia zgody przez Użytkownika, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe zebrane przez Administratora od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
 4. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych podmiotom trzecim oraz ujawniać im dane osobowe Użytkowników w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowego wykonania Usług i Przewozu Osób.
 5. W ramach swojego Konta Użytkownik może wgrać zdjęcie przedstawiające wyłącznie jego własny wizerunek. W powyższym zakresie Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powyższa zgoda może zostać cofnięta poprzez usunięcie zdjęcia z poziomu Konta.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek korzystania z Usług.

§ 12 Reklamacje


 1. Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności funkcjonowania Serwisu lub kwestii związanych z Usługami.
 2. Reklamację można złożyć pisemnie, na adres Administratora lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail): marcin@mamtaxi.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej numer telefonu Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Reklamacja dotycząca Przewozu Osób winna być skierowana do Podmiotu Odpowiedzialnego.
 5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie nie dłuższym 30 dni od daty jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób tożsamy do jej złożenia lub w sposób zgodny z życzeniem zgłaszającego reklamację, wyrażony w reklamacji i na dane wskazane w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Jeżeli reklamacja zostanie skierowana do Administratora, a obejmuje roszczenia, za które Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności z tytułu Przewozu Osób, przekaże on niezwłocznie reklamację właściwemu podmiotowi.
 8. Jeżeli reklamacja zostanie skierowana do Korporacji, która nie była Podmiotem Odpowiedzialnym, Korporacja przekaże zgłoszenie reklamacyjne właściwemu podmiotowi.

§ 13 Odpowiedzialność


 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Administratora.
 3. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.
 4. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich zobowiązań wynikających z Przewozu Osób oraz za skutki naruszenia postanowień dokumentu jak również za pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie, w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezrealizowania lub nienależytego wykonania świadczenia związanego z Kuponem, a wszelkie zastrzeżenia i roszczenia z tym związane winny być kierowane bezpośrednio do jego wystawcy, chyba że jest nim Administrator.
 6. Wyłącznie odpowiedzialnym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przewozu Osób, a także wszelkie inne roszczenia związane z Przewozem Osób, w tym także z tytułu utraconych korzyści pozostaje Podmiot Odpowiedzialny. Odpowiedzialność Administratora w tym zakresie jest wyłączona.
 7. Wyłącznie odpowiedzialnym za roszczenia związane z korzystaniem z Aplikacji lub Widgetu pozostaje Korporacja, z zastrzeżeniem sytuacji, w której formularz, o którym mowa w 8.7, został osadzony w nieprawidłowy sposób lub zostały dokonane modyfikacje w kodzie (programie komputerowym) zdefiniowanym przez Administratora do osadzania na zewnętrznych stronach internetowych.

§ 14 Postanowienia końcowe


 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dokumencie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich w Serwisie z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie dokumentu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie informacji na stronie WWW.
 2. Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw w terminie 14 dni od powiadomienia go o nowej treści dokumentu. Brak sprzeciwu w tym terminie poczytuje się jako zgodę na zmianę postanowień wzorca umowy. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego dyspozycji usunięcia Konta.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności i Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.