;
Polityka prywatności

Regulamin Aplikacji i serwisu do zamawiania taksówek.

Definicje

Regulamin - zasady i warunki korzystania z Aplikacji opisane w niniejszym dokumencie.

Aplikacja - system służący do zamawiania taksówek i przechowywania danych Użytkowników, działający na podstawie niniejszego Regulaminu, składający się z aplikacji na urządzenia mobilne i serwisu www.

Wydawca - działalność gospodarcza Infonet Roman Ganski z siedzibą: ulica Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk.

Pasażer - osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Pasażerem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności.

Kierowca - kierowca taksówki, który może przyjmować zamówienia na Przewóz Osób, oraz może być zrzeszony w Korporacji Taxi.

Korporacja Taxi - zrzeszenie, stowarzyszenie lub inny podmiot gospodarczy zrzeszający taksówkarzy (kierowców taksówek) świadczących Usługę Przewozu Osób.

Usługa Przewozu Osób - usługa transportu świadczona Pasażerom przez Kierowców za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r., prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późniejszymi zmianami, w związku z art. 4 ust 1 Ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr 125, poz. 874).

§1 Postanowienia ogólne

 1. Rola Aplikacji polega wyłącznie na pośrednictwie, czyli na przekazaniu Korporacji Taxi i/lub Kierowcy informacji o zamówieniu przez Pasażera Usługi Przewozu Osób, na podstawie której może dojść do zawarcia umowy między Kierowcą a Pasażerem. Pasażerowi zostanie udostępniona informacja o dostępnych Kierowcach świadczących Usługę Przewozu Osób.
 2. Korzystanie z Aplikacji przez Pasażera jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Pasażer korzysta z Aplikacji wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest łączenie się urządzenia, na którym jest zainstalowana Aplikacja z siecią Internet, w związku z tym u Pasażera mogą powstać koszty transmisji danych, za które Wydawca nie bierze odpowiedzialności. Pasażer we własnym zakresie pokrywa koszty transmisji danych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji.
 5. W celu korzystania z Aplikacji konieczna jest bezpłatna rejestracja, która odbywa się przez wypełnienie wymaganych pól z danymi przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji.
 6. Pasażer jest zobowiązany w każdym miejscu w Aplikacji do podawania danych zgodnych z prawdą, ich aktualizowania, jest odpowiedzialny za poufność swojego profilu i zobowiązany do nieprzekazywania danych dostępowych do Aplikacji osobom trzecim. Pasażer jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wydawcę o nieautoryzowanym wykorzystaniu swojego profilu w Aplikacji przez osoby trzecie.
 7. Wydawca ma prawo udostępniać Pasażerom dodatkowe usługi, które mogą być dystrybuowane zarówno poprzez numer telefonu (np.SMS), pocztę elektroniczną (email) oraz notyfikacje wewnątrz aplikacji.
 8. Wydawca ma prawo do Zablokowania Pasażera. Powód zablokowania pasażera zostanie przesłany poprzez numer telefonu (SMS) lub pocztę elektroniczną (email), jeżeli użytkownik podał taki adres w toku używania Aplikacji.

§ 2 Płatności

 1. Wydawca nie pobiera od Pasażera żadnych opłat za korzystanie z Aplikacji.
 2. Na podstawie zawartej umowy o Usługę Przewozu Osób pomiędzy Pasażerem, a Kierowcą następuje rozliczenie usługi. Rozliczenie następuje w oparciu o cennik właściwy danej Korporacji Taxi i/lub Kierowcy.
 3. Aplikacja pozwala na pobieranie z karty płatniczej lub kredytowej Pasażera opłat za Usługę Przewozu Osób. Jest to możliwe tylko w przypadku wcześniejszego wprowadzenia w aplikacji prawidłowych danych karty płatniczej lub kredytowej i zaznaczenia w zamówieniu zamiaru zapłaty za pomocą karty.
 4. W przypadku, gdy Korporacja Taxi i/lub Kierowca dopuszcza formę rozliczenia bezgotówkowego, vouchera lub kodu promocyjnego, a Pasażer jest do niej uprawniony, Kierowca nie pobiera należności od Pasażera bądź pobiera opłatę częściową zgodna z przyjętymi ustaleniami rozliczeń.
 5. Kod promocyjny uprawnia do zniżkowego przejazdu taksówką oraz obowiązuje jedynie dla zamówień dokonanych przez Aplikację.
 6. Pasażer zobligowany jest do uiszczenia kierowcy opłaty w wysokości kwoty wyświetlonej na taksometrze pomniejszonej o przysługującą mu zniżkę wynikającą z przysługującego mu kodu promocyjnego.
 7. Wartość zniżki na Usługę Przewozu Osób i zasady jej obowiązywania są przekazywane do wiadomości Pasażera wraz z kodem promocyjnym.
 8. Jeżeli kwota wyświetlona na taksometrze będzie równa lub niższa od kwoty przysługującej Pasażerowi z tytułu przyznanej mu zniżki, to taka Usługa Przewozu Osób jest traktowana jako usługa bezpłatna, jednocześnie niewykorzystana część przysługującej Pasażerowi zniżki zostaje utracona.

§ 3 Odpowiedzialność

 1. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamówienia składanego za pomocą Aplikacji.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, w tym straty z tytułu utraconych korzyści poniesione przez Pasażera lub osoby trzecie.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Pasażera.
 4. Wydawca ma prawo do wyłączenia Aplikacji czasowo lub całkowicie, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji infrastruktury lub innymi warunkami.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Pasażera korzystającego z Aplikacji będą przechowywane i przetwarzane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze późniejszymi zmianami).
 2. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu wraz z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych i lokalizacyjnych Pasażera, jak również wyrażeniem zgody na ujawnianie i przekazywanie danych Korporacjom Taxi i/lub Kierowcom i/lub innym podmiotom współpracującym z Wydawcą.
 3. Pasażer wyraża zgodę na zlokalizowanie i przekazanie miejsca swojego pobytu, jak również pozostałych danych Korporacjom Taxi i/lub Kierowcom, którzy mogą realizować zamówienie Usługi Przewozu Osób przekazane za pomocą Aplikacji.
 4. Pasażer wyraża zgodę na wykorzystywanie, przechowywanie i udostępnianie przez Wydawcę danych osobowych w celach związanych z reklamą, badaniami rynku lub do innych działań marketingowych.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa lub nakazów sądu lub odpowiednich organów.
 6. Pasażer może w dowolnym momencie, w formie pisemnej, cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, co będzie jednoznaczne z zamknięciem konta Pasażera przez Wydawcę.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i może się zmieniać w trakcie działania Aplikacji.